Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κουβαρά

«ΠΑποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κουβαράς
ερί της εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Α/Κ Κουβαρά (χ/θ 80+781) στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Υπ’ αριθ. 2501/10/378-δ ΄ από 06/03/2017 Απόφαση Διευθυντή Δ.Α. Ακαρνανίας.
5. Το υπ’ αρίθμ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/12019 από 03/04/2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών
6. Το υπ’ αριθμ. IC.C.IE.S114N.C.3.DAC.027886/22-02-2017 έγγραφο του Ανεξάρτητου Μηχανικού με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης IC1195/22-02-2017 (Μελέτη Τροποποίησης Σήμανσης – Ασφάλισης Α/Κ Κουβαρά)
7. Υπ’ αριθμ. 2501/10/975/25-α΄ από 05/04/2017 έγγραφο του Τ.Τ. Αγρινίου.

   Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου,  στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία “ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Α. Την άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Α/Κ Κουβαρά, περί την χ/θ 80+781 του Αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός» που είχαν επιβληθεί με την παρ. Α του άρθρου 1 της με α/α.4 ανωτέρω σχετικής Απόφασής μας.  
Β. Την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την προσωρινή διαχείριση της κυκλοφορίας στους κλάδους του οδικού κόμβου από και προς Ιωάννινα, για όσο διάστημα οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων είναι εκτός λειτουργίας, προκειμένου εξασφαλισθεί η απόδοση σε κυκλοφορία όλων των κλάδων του ανωτέρω κόμβου και η ασφαλής ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα πλευρικά διόδιά του κατά την περίοδο μη λειτουργίας αυτών
Γ. Η Ισχύς της παρούσας απόφασης ορίζεται μέχρι την 30/06/2017.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την υπ’ αριθμ. (6) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου. Πέραν των ανωτέρω η παραχωρησιούχος «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη:
α) Να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.
β) Να ενημερώνει  έγκαιρα τους χρήστες της οδού με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και τη διαδικτυακή της σελίδα, καθώς επίσης να παρέχει συνεχή πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Τ.Τ. Αγρινίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως την 30/06/2017.
                                                                   
                                                                               ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.
                                                                            


-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.