Αγρίνιο:Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike δημοτικό συμβούλιο

Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017   και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                       


 1. Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου»  με κωδικό ΟΠΣ 5008976 και προϋπολογισμό 60.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην πρόσκληση για το πρόγραμμα αδελφοποίησης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (Covenant of Mayors twinning    programme).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.ΤΑ. Α.Ε για την υλοποίηση του έργου:  «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωση και Υλοποίηση Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Έγκριση ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου:  «Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» και ακύρωση της 246/2017 σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).


 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων, αναίρεσης υποβληθείσας πρότασης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας).


 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 34/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).


 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου  κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Πρόσληψη  ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΥΕ, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μηνών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017,  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 157/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων  Β΄ τριμήνου  2017  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2017».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).


 1. Παράταση ισχύος της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1207/9-1-2017 σύμβασης  για τη   σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
  
 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Επιστροφή χρημάτων ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντα  από  παράβαση Κ.Ο.Κ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).


 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού  της πράξης: «Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Αγρινίου» και κωδ. ΟΠΣ 5001579 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).


 1. Τροποποίηση  προγράμματος Τουριστικής  Προβολής του  Δήμου  Αγρινίου, για το έτος 2017.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).


 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του  Δήμου  Αγρινίου στη  NOSTOS  2017  Έκθεση και  Forum για τον  Ελληνικό και  Εναλλακτικό  Τουρισμό που θα πραγματοποιηθεί στη  Ναύπακτο από 13 έως 16  Οκτωβρίου  2017.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).


 1. Έγκριση ή μη μελέτης και υλοποίησης του έργου με απευθείας ανάθεση με κλήρωση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις, του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων και WC κολυμβητηρίου Δημοτικού Σταδίου Αγρινίου»,  προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε., της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου :  «Συντηρήσεις - ασφαλτοστρώσεις - βελτιώσεις οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου 2016».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Έγκριση ή μη του  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Κατασκευή πεζοδρόμου μεταξύ Ο.Τ. 274 & 274Α σχεδίου πόλεως Αγρινίου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Έγκριση ή μη του  πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου:  «Αντικατάσταση εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Έγκριση ή μη της 1η παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:   «Συντηρήσεις - ασφαλτοστρώσεις - βελτιώσεις οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου 2016».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Έγκριση ή μη της 5ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:   «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Ονοματοδοσία και ονοματοθεσία ανωνύμων οδών και πλατειών Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 24/2015 και 25/2016 αποφάσεις Δ.Κ. Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση Τ.Κ. Τριχωνίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας  κ. Φωτάκης).
 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010) καθώς και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Τριχωνίου κ. Ανδρέας Γκολφίνος (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).


 1. Παραχώρηση πλατείας για πραγματοποίηση εκδήλωσης της Τ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας του Κ.Κ.Ε.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
  Agriniolike 1
  Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.