Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike καρπενησίου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Χ/Θ 1+000 της Ε.Ο. Αγρινίου –
Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ’’».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθμ. 247835/6704 από 15/09/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
5. Το υπ’ αριθμ. 2501/10/983/16-α΄ από 15/09/2017 έγγραφο του Τ.Τ. Αγρινίου και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
1. Τον περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, ως και την επιβολή
περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων από την στην χ/θ 1+000 της
Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών πρασίνου (κοπή – κλάδεμα
δένδρων, καθαρισμός ερεισμάτων κ.λ.π.) .
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
σήμανσης του έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 18/09/2017 έως και 30/09/2017,
κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄.
3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην
κυκλοφορία.
 ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δημ.
– ΛΙΑΡΟΣ Χαρ. Α.Τ.Ε., Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να
τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική
εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.
3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη
επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας
Αγρινίου.


Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.