Π.Μοσχολιός :Αλλού τα κακαρίσματα… κι αλλού γεννούν οι κότες!

Αποτέλεσμα εικόνας για AGRINiolike ΜΟΣΧΟΛΙΌς

Με αφορμή την δήλωση του Δημάρχου Αγρινίου για τα δυο νέα νηπιαγωγεία (3ο και 21ο) της πόλης μας, τα οποία κατασκεύασε η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», διάδοχος του Ο.Σ.Κ., έχω να πω τα εξής:

«Στο πλαίσιο της πολιτικής που είχαμε ως Δημοτική Αρχή για την κάλυψη των αναγκών της πόλης σε σχολικές υποδομές και σε συνεργασία με τον τότε Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), αποφασίσθηκε μεταξύ των άλλων να κατασκευασθούν από τον Ο.Σ.Κ. πέντε νηπιαγωγεία στην πόλη του Αγρινίου, εφ’ όσον παραχωρούσαμε τα αντίστοιχα οικόπεδα.

Έτσι με τις υπ’ αριθμ. 203/2011, 205/2011 και 162/2012  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκαν κατά χρήση στον Ο.Σ.Κ. τα παρακάτω οικόπεδα του Δήμου για την κατασκευή σε αυτά των αντίστοιχων Νηπιαγωγείων:
1. Το οικόπεδο ΚΦ 1231 (χώρος σχολείου) για την κατασκευή του 3ου και 21ου  Νηπιαγωγείου.
2. Το οικόπεδο 05 Ν εμβαδού 2000,40 τ.μ. στο ΟΤ 1243 για την κατασκευή του 15ου και 11ου  Νηπιαγωγείου.
3. Το οικόπεδο 04 Ν εμβαδού 954,40 τ.μ. στο ΟΤ 1079 για την κατασκευή του 10ου Νηπιαγωγείου.
Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις υπέγραψα στις 29-5-2012 τα αντίστοιχα παραχωρητήρια
Παράλληλα με την υπ’ αριθμ. 272/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αποζημίωση των επικειμένων στα οικόπεδα αυτά (περιφράξεις, δένδρα κ.λ.π.) και η καταβολή του τιμήματος έγινε, όπως ο Νόμος προβλέπει, όταν αποκτήθηκε η νομή των ακινήτων, δηλαδή όταν ξεκίνησε το έργο.

Έτσι ξεκίνησε σε πρώτη φάση από τον Ο.Σ.Κ. η μελέτη του 3ου και 21ου Νηπιαγωγείου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2014 και το έργο δημοπρατήθηκε στις 13-10-2015, με καθυστέρηση λόγω της κατάργησης του Ο.Σ.Κ., και την αντικατάστασή του από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε».
Σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μαζί με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Παλαιό και Νέο), το 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, το Γυμνάσιο Γαβαλούς κ.α., που ήδη λειτουργούν, ολοκληρώνονται και δυο ακόμη Νηπιαγωγεία, που εμείς σχεδιάσαμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή ουδέποτε ασχολήθηκε με τα σημαντικά θέματα της σχολικής στέγης και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι «έχασε» δυο προσκλήσεις της Περιφέρειας Δ.Ε. (4-2-2016 και 26-6-2016) για κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, όπου θα μπορούσε να καταθέσει τις μελέτες δύο σχολικών μονάδων που τής παραδώσαμε.

Ας αφήσει λοιπόν ο κ. Δήμαρχος τον ανύπαρκτο «συνολικό σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» που δήθεν έχει(!!!) και ας απαιτήσει την άμεση κατασκευή και των άλλων τριών Νηπιαγωγείων που είχαμε σχεδιάσει (15ο ,11ο και 10ο ), πριν λήξει η παραχώρηση κατά χρήση προς τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων οικοπέδων, που είχαμε κάνει στις 29-5-2012.
Τέλος ας καταλάβει ότι όσα τερτίπια κι αν σκαρφισθεί, δεν θα αποφύγει να καταγραφεί στην νεώτερη ιστορία της πόλης, ως η μοναδική Δημοτική Αρχή που στην θητεία της δεν θα παραδοθεί στην πόλη, πέραν των άλλων υποδομών, ούτε μια νέα σχολική μονάδα που σχεδίασε η ίδια.   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                         Αριθ. πρωτ. 64298/8-7-2011
                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                                                 
      Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου Αγρινίου. 
                                       Αριθ. Απόφασης 205/2011

        ΘΕΜΑ:  «Παραχώρηση κατά χρήση του Κ.Φ. 1231 (χώρος Σχολείου)  στον ΟΣΚ για την ανέγερση των Νηπιαγωγείων 3ου και 21ου  του Δήμου Αγρινίου»

         Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήμερα την 30η   του μηνός Μαϊου  του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ  ύστερα από  την αριθ. Πρωτ.38425/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, στους προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίου τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών, σε Φορείς της πόλης καθώς και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ..
    Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος κος Παύλος Μοσχολιός και  ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 39.
         
                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργ. Γρίνος (Πρόεδρος)
23.Χρήστος Κορδολαίμης
1.  Γεώργ. Ράπτης
2.Κων/λα Κατσαρή
24.Αντώνιος Κούρος
2.Χριστόφ. Παπαϊωάννου
3.Θεόδωρος Λαδάς
25.Παναγιώτης Τζαμαλής
3.Δημήτρ. Σταμάτης
4.Μαρία Γαλαζούλα
26. Γρ. Ζήσης
4.Ιωάννης Βασιλείου
5.Μαργαρίτα  Σερπάνου
27. Νικόλαος Γκρίζης
5.Κων. Σιδέρης
6.Ευσταθ.Τσούκαλος
28.Νικόλαος Καζαντζής
6.Ιωάννης Στυλιαράς
7.Πιστώλη-Σαλακίδου Όλγα
29.Λάμπρος Κοτρολός


8. Βασίλ. Παπαθανάσης
30.Κων/νος Καλαντζής


9.Δημήτρ. Γιαννακόπουλος
31 . Βασίλειος Αλεξόπουλος


10. Βλάσιος Σφυρής
32.Γεώργ. Αλεξόπουλος


11.Ευαγγ.Κραββαρίτη
33.Βασίλ.Καρακώστας

12.Κων/νος. Παπαθανασίου
34.Αντώνιος Δημητρέλης


13.Γεώργ. Δεληγιάννης
35.Δημήτρ. Σβεντζούρης

14.Γεώργ. Ζαμπάρας
36.Γεωργία Μπόκα


15.Σπυρ. Σφυρής
37.Δημήτρ. Μουρτζιάπης


16.Παύλος Κοκκινοβασίλης
38..Βασίλειος Νικάκης


17.Νικόλαος Θεοδωρόπουλος
39. Δημήτριος Δήμας


18.Ευθύμ.Ράπτης
19. Ιωαν. Σιδερίδης
20.Αγγελ.Ρούσση-Τζιμάνη
21.Ιωάννης Καλαντζής
22.Επαμειν.Μπαλάσκας


                                                             (Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα  και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν όπως φαίνεται
                                                                                                  από τα αποδεικτικά  επίδοσης)
                                                                     
                Παρευρέθηκαν και ο Πρόεδρος του  Τοπικού Συμβουλίου Νέων και Πρόεδροι  Συμβουλίων Δημοτικών και                                     
       Τοπικών Κοινοτήτων .       
                                                                         
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι  υπάλληλοι  του Δήμου Αγρινίου Αλεξάνδρα Ξεθάλη, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και οι υπάλληλοι  Πολυξένη Μαρκαντωνάτου, και Τραγουλιά Αλεξάνδρα  .       
      Από τους Δ/ντές- Προϊσταμένους – εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι:  Νταλιάνης Χαράλαμπος, Χατζηανέστης Στέφανος, , Γιάγκας Δημοσθένης,  Μαρία Ρόκκου, Σπυριδ. Μποκώρου, ,  Τσουράπης Αθανάσιος και ο Δημήτριος Μαντζανάς  του Παναγιώτη .
                                           
     Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση  δύο εκτός ημερήσιας  διάταξης θεμάτων:

     Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  προσήλθε ο κ.  Χριστοφ. Παπαϊωάννου ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
   Με  την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  προσήλθε ο κ.Κ. Σιδέρης ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
   Με την έναρξη της συζήτησης του 49ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  απεχώρησε ο κ. Κ. Καλαντζής και δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

    Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 52ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Δ/νσης  Μελετών του Δήμου Αγρινίου, όπου αναφέρονται τα εξής:
«Η Δ/νση Μελετών έχοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. ΕΓ 32-Τ2/6320 (πρωτόκολλο Δήμου Αγρινίου 25065/29-4-2011)  έγγραφο του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την παραχώρηση της χρήσης του Κ.Φ. 1231 (χώρος σχολείου) στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προκειμένου να εγκαταστήσει το 3ο & 21ο  νηπιαγωγείο της πόλης του Αγρινίου. »

Μετά  από αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
      Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω,  (επί παρόντων  40 μελών)

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει τη παραχώρηση της χρήσης του Κ.Φ. 1231 (χώρος σχολείου) στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προκειμένου να εγκαταστήσει το 3ο & 21ο  νηπιαγωγείο της πόλης του Αγρινίου.


                    Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό   205/2011
           Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η Γραμματέας                              ΤΑ ΜΕΛΗ
                        (Τ.Υ)                                      ( Τ.Υ)                                            (Τ.Υ)     
                                           Ακριβές Απόσπασμα   
                                          Αγρίνιο  31 – 5 - 2011 
                                          Από τη Γραμματεία 
                                                Η Υπάλληλος


                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΕΘΑΛΗ

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.