Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό και στη ε.ο Εμπεσού-Άρτας για την μεταφορά ανεμογεννήτριων

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike κυκλοφοριακές

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (από χ/θ 65+201
έως χ/θ 80+781), στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (από χ/θ 79+000 ως χ/θ 88+900) και στην Επαρχ.
Οδό Γέφυρα Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας (από χ/θ 0+001 έως χ/θ 60+000), για την διέλευση
ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών και την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης».
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Η υπ’ αριθ. IC.M7.CC.44873 από 04/07/2018 έγγραφο της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/4581 από 11/07/2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών/ Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
6. Το υπ’ αριθ. 209142/5758/5-7-2018 από 10/07/2018 έγγραφο της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας/ Δ.Τ.Ε./
Τμ. Συγκ. Έργων / Δομών.
7. Η υπ’ αριθ. 2501/10/972/128-ια από 12/07/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου
8. Η υπ’ αριθ. 2501/10/24 από 13/07/2018 αναφορά του Α.Τ. Εμπεσού και ,
 Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την
μεταφορά δεκαέξι (16) ανεμογεννητριών από Μεσολόγγι με προορισμό την Τ.Κ. Θυάμου (θέση «Γαβροβο»)
και την Τ.Κ. Περδικακίου (θέση «ΧΙΟΝΑΚΙ») του Δήμου Αμφιλοχίας, για την ανέγερση Αιολικών Σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε.» και «ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.» αντίστοιχα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
1. Τον περιορισμό ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων :
α) Στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα), από την χ/θ 65+201 Α/Κ
Ρίγανης έως και την χ/θ 80+781 Α/Κ Κουβαρά,
β) Στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 79+000 έως την χ/θ 88+900,
2. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ,
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, κατά τον χρόνο διέλευσής τους από την περιοχή ευθύνης μας,
των υπερμεγεθών οχημάτων έως την έξοδό τους από αυτόν ( χ/θ 80+781 Α/Κ Κουβαρά).
3. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
τόσο στην χ/θ 80+781 (Α/Κ Κουβαρά) του Αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, όσο και στην Ε.Ο.
Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 78+500 έως της χ/θ 79+500, κατά την έξοδο – κίνηση των
υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών.
4. Την σταδιακή ολιγόλεπτη ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων σε ασφαλή σημεία
της Επαρχιακής οδού Γέφυρας Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας, από χ/θ 0+001 έως χ/θ 60+000 ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτηρίων οδών,
καθ’ όλη την διάρκεια της διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων.
5. Ανωτέρω αποκλεισμοί – περιορισμοί, θα ισχύουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, το χρονικό
διάστημα, από 16/07/2018 έως και 31/07/2018, μόνο κατά τον χρόνο διέλευσης των
υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς και σταδιακά από ώρα 06.30’ μέχρι και το πέρας διέλευσης
αυτών.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και οι
εταιρείες «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε» και « ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.», κατά λόγο αρμοδιότητας, οφείλουν να ενημερώνουν
έγκαιρα την αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική αρχή (Τ.Τ Αγρινίου & Α.Τ. Εμπεσού) σχετικά με τις ακριβείς
ημέρες και ώρες κίνησης των οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις
καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.
Οι ανωτέρω εταιρείες, οφείλουν σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των μεταφορών να τοποθετούν
και να συντηρούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με τις ανωτέρω (5) & (6) σχετικές,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές
πινακίδες και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική
μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή
των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα και
απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Πέραν των ανωτέρω με μέριμνα των ανωτέρω εταιρειών:
α) Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα πρέπει να απομακρύνεται μετά το
πέρας του ωραρίου εργασιών έκαστης ημέρας και σε κάθε περίπτωση πριν νυχτώσει.
β) Θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή
σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.
γ) Να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον
προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς επίσης να παρέχεται συνεχής
πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης,
σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής
της κυκλοφορίας.
δ) Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.
ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και
σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή των
Διοικητών του Τ.Τ. Αγρινίου ή του Α.Τ. Εμπεσού, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.
ΑΡΘΡΟ (4)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.
2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την
τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης έως και την 31/07/2018.
2
ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου
ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού, κατά λόγο τοπικής
αρμοδιότητας
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.