Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ε.ο Στράτου-Εμπεσού-Άρτας«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων (χ/θ 79+000) και στην Επαρχ. Οδό Γέφυρα Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας (από χ/θ 0+001 έως χ/θ 60+000), για την διέλευση ειδικών οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθ. 2501/10/395-γ από 13/07/2018
Το υπ’ αριθ. 209142/5758/5-7-2018 από 10/07/2018 έγγραφο της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας/ Δ.Τ.Ε./ Τμ. Συγκ. Έργων / Δομών.
Η υπ’ αριθ. 2501/10/972/128 – κστ από  31/07/2018 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου
Η υπ’ αριθ. 2501/10/24-ε από  30/07/2018 αναφορά του Α.Τ. Εμπεσού και ,
       Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την μεταφορά τμημάτων των δεκαέξι (16) ανεμογεννητριών από Δ.Κ. Στράτου με προορισμό την Τ.Κ. Θυάμου (θέση «Γαβροβο») και την Τ.Κ. Περδικακίου (θέση «ΧΙΟΝΑΚΙ») του Δήμου Αμφιλοχίας, για την ανέγερση Αιολικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες   «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε.» και «ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.» αντίστοιχα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην χ/θ 79+000, κατά την έξοδο – κίνηση των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών.
Την σταδιακή ολιγόλεπτη ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων σε ασφαλή σημεία της Επαρχιακής οδού Γέφυρας Αχελώου (Στράτος) – Εμπεσού – Άρτας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από χ/θ 0+001 έως χ/θ 60+000 ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτηρίων οδών, καθ’ όλη την διάρκεια της διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων.
Ανωτέρω αποκλεισμοί – περιορισμοί, θα ισχύουν από Δευτέρα έως Σάββατο, τα χρονικά διαστήματα, από 01/08/2018 έως και 12/08/2018, καθώς και από 20/08/2018 έως και 31/08/2018, μόνο κατά τον χρόνο διέλευσης των υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς και σταδιακά από ώρα 06.30’ μέχρι και το πέρας διέλευσης αυτών.
ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα,  με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών «ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε» και « ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.» να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων  στην περιοχή της κίνησης και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης. Επιπλέον, οι ως άνω εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα την αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική αρχή (Τ.Τ Αγρινίου & Α.Τ. Εμπεσού) σχετικά με τις ακριβείς ημέρες και ώρες κίνησης των οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή των Διοικητών του Τ.Τ. Αγρινίου ή του Α.Τ. Εμπεσού, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης έως και την 31/08/2018.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.