LIVE το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike live

Παρακολουθήστε ζωντανά την Συνεδρίαση (17-12-2018) (18:00)του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Για να συνδεθείτε πατήστε ΕΔΩΘέματα 3ης Ειδικής Συνεδρίασης 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 293/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 294/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Θέματα της ημερήσιας διάταξης: 


 1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» με
 2. Κωδικό ΟΠΣ 5032931 και προϋπολογισμό 3.500.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 3. «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς
 2. (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με
 3. κωδικό 14.6i.26.2-4.7 (A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3119) και τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων
 4. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και
 5. προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή  της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του
 6. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).


 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δημιουργίας ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων
 2. (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας).


 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 2. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου Θεόδωρος Καββαδίας
 • συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).


 1. Διαφοροποίηση τελών Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τους πλημμυροπαθείς της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου 2017,
 2. για το Α΄ εξάμηνο του 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).


 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα:
 2. «Παράταση ισχύος τιμολογιακής πολιτικής του 2018 και για το έτος 2019 λόγω μη
 3. ολοκλήρωσης της μελέτης κοστολόγησης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).


 1. Βεβαίωση α) εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών για τα οποία επιχορηγήθηκε
 2. το κόστος των υλικών και  β) αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών αυτών
 3. λόγω ολοκλήρωσης του Προγράμματος (Α και Β Φάση) επιχορήγησης από το Ταμείο
 4. Παρακαταθηκών και Δανείων του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο  της Δράσης «Προώθηση
 5. της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
 2. αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
 3. και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).


 1. Κατανομή Δ΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών
 2. δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου
 2. και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με
 2. θέμα: «Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου
 3. και διόρθωση χρηματικών καταλόγων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ματσουκίου. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).


 1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Προσωρινής Υπαίθριας Εγκατάστασης Ψυχαγωγικής
 2. Δραστηριότητας (κλασσικό καρουζέλ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
 
 1. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης συναυλίας.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).


 1. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης σε ΑμΕΑ στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου
 2. Κωνσταντίνου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).    
 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής
 • Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).


 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 59
 2. & 64/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).


 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 60 & 66/2018
 2. αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).


 1. Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2019.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).


 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ.
 2. αριθμό 014810 στο Ο.Τ. 702, επί αιτήσεως Ιωάννη & Χρήστου Ρεντζέπη.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο, οικοπεδικό
 2. τμήμα στην ιδιοκτησία με κτηματ. αριθμό 030538 στο Ο.Τ. 403 σχεδίου πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).


 1. Αποζημίωση μη άρτιου μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος - Επέκταση σχεδίου
 2. πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Α στο οικοδ. τετράγωνο Γ1114.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 1. Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και  συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
 2. και παραλαβής της σύμβασης για την  «Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών
 3. Χαρών – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


 1. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής & βεβαίωσης συμμόρφωσης
 2. των1, 2, 3, 4, & 5 παραδοτέων της υπηρεσίας υποέργου 1: «Τεχνική Υποστήριξη
 3. για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1.2 & Π1.3 της στρατηγικής Β.Α.Α. του
 4. Δήμου Αγρινίου»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


 1. Έγκριση του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
 2. «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


 1. Έγκριση του  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
 2. «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


 1. Έγκριση του  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 
 2. Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


                                                                                                
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
  Agriniolike 1
  Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.