Δήμος Αγρινίου:57 προσλήψεις με 4μηνη σύμβαση,αναλυτικά οι θέσεις και η προκήρυξη,κατεβάστε την αίτηση

Δήμος Αγρινίου :Μόνο τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά οι διεκπεραιώσεις ...

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός οκτώ (8) ημερών ήτοι από Τρίτη 21

Απριλίου 2020 έως και Τρίτη 28 Απριλίου 2020 να συμπληρώσουν την

σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Για την πρόσληψη προσωπικού πενήντα επτά (57) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκιαρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορονοϊού COVID -19».
Ο Δήμαρχος Αγρινίου
Έχοντας υπ όψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ87Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Την παραγ.2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/14-3-2020(κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19).
4.Tην παραγ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ.Α/20-3-2020(κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
5.Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
6.Την με αρ. 82/10-4-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΡΩ65-ΘΘ6) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών τετράμηνης διάρκειας

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τα δικαιολογητικά :ΕΔΩ

Κατεβάστε την αίτηση :ΕΔΩShare on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.