ΚΥΑ για απαγόρευση λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών

Αγρίνιο :Μέχρι τέλους του έτους η μετακίνηση των λαϊκών αγορών του ...

Με ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1210 της 7ης Απριλίου 2020 Τεύχος Β’ με τίτλο “Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α ́ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της πα- ρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της δι- ασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας αποφασίζουν:

α. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.4.2020 εισήγη- ση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
β. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α ́ επιτρέπεται η δρα- στηριότητα των παραγωγών σε άλλη Περιφέρεια από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους με τις εξής προϋποθέσεις: α) η μετακίνηση από την Περιφέρεια πα- ραγωγής στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, β) η μετακίνηση του φυσικού προσώπου ή αναπληρω- τή αυτού (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4497/2017) προς την Περιφέρεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς, γίνεται άπαξ, γ) ο παραγωγός-πωλητής ή αναπληρωτής του φέ- ρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς την Περιφέρεια παραγωγής και ότι δια- μένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.
Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30 Απριλίου 2020 επιτρέπεται η λει- τουργία των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:
α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παρα- γωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλη- τές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγο- ρίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαί- θριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.
γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλη- τών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθεροαπόαντικείμενα.
Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
α. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δη- μοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους για την περ. α’ της παρ. 2.
β. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών κα- ταρτίζουν ονομαστικό πίνακα με τους εκπροσώπους των παραγωγών της περ. β’ της παρ. 1.
Οι υπόχρεοι της περ. β’ της παρ. 1 οφείλουν να εφαρ- μόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στην παρούσα. Η μη τήρηση αυτών επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρ- θρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθε- τικού Περιεχομένου«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα- ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 5, μετά από βεβαίωση της παράβασης από τα αρμό- δια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20.3.2020 (Β’ 943) και Δ1α/ ΓΠ.οικ.20040/22.3.2020 (Β’ 988).

πηγή:myota.gr 
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.