Δήμος Θέρμου :Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 2 μηνών


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να  αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες για κάλυψη αναγκών καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων και για τη μεταφορά των διαφόρων υλικών που απορρέουν από το καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Θέρμου.
     
Ο Δήμαρχος Θέρμου έχοντας υπόψη του:

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.
Την υπ’ αρίθ.59/2020 (ΑΔΑ:ΩΖ3ΕΩΡΑ-ΗΦ6) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θέρμου περί προσλήψεως προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών του Δήμου.
Την με αρίθ. Πρωτ.74660/21-5-2020 (ΑΔΑ:697ΕΟΡ1Φ-ΙΑΖ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
                                   
                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες  για κάλυψη αναγκών καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων και για τη μεταφορά των διαφόρων υλικών που απορρέουν από το καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Θέρμου, ως εξής:

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.