Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας | Νέα από το Αγρίνιο  και την Αιτωλοακαρνανία-AgrinioLike

Η δρομολόγηση έργων και μελετών που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, αλλά και η προένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.30.

Αναλυτικά όπως η πρόσκληση 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 30η
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από
11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 21/2020 Επερώτησης της Παράταξης
«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» σχετικά με προγραμματική
σύμβαση μεταξύ της τ. Νομαρχίας Αχαΐας με το Πανεπιστήμιο Πατρών
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βοηθητική διάταξη για την
πρόσβαση σε παραλίες ΑμεΑ».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 23/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.

Καρπέτα Κωνσταντίνου σχετικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρα-
Κάτω Αχαΐα.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 24/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.
Μωραΐτη Νικολάου σχετικά με τη λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

ΘΕΜΑ 1ο : Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του
Δ. Ξηρομέρου για την κάλυψη διοικητικών γνώσεων και κατευθύνσεων
επί περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων
υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας,
Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και
Χωροταξίας κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

Σελίδα 2 από 5
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Ετήσιου (2020) Σχεδίου Δράσεων

Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΤΑΦΡΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμού:
4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού
310.000,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση προένταξης της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε προβληματικά τμήματα του
Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας» με προϋπ/σμό 74.400€
στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε Ηλείας/ Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας,

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 6ο : 1) Έγκριση προένταξης νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, χρηματοδοτούμενο από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων
Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 2) έγκριση του
τρόπου δημοπράτησης αυτών.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του
έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» (Κ.Ε. 2020ΕΠ50100004, προϋπολογισμός:
9.500.000,00€) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε.

Σελίδα 3 από 5
2015ΕΠ50100002, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 17.570.365,49€) της
ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2020, με μείωση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του
έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ 2016» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100003,
εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 1.433.452,90€) της ΣΑΕΠ 801 του
εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.
έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του
Υποέργου (02.20) με τίτλο: «Συντήρηση Πρασίνου στο ΕΟΔ ΠΔΕ
περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού υποέργου (02.20):

3.000.000,00€ (με ΦΠΑ), του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-
Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού

Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και
Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Σε συνέχεια του Π.Κ.
2013ΕΠ00100000)». Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε.
2014ΕΠ50100002.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 11ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 180/2019 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής
Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος
Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Προστασία και
αποκατάσταση παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγίου Βασιλείου»
προεκτιμώμενης δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ. Χρηματοδότηση:
Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε.
Αχαΐας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός
σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό
Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση: Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο

Σελίδα 4 από 5
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020 Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Ηλείας στη
σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αποδοχή των
όρων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας , στα πλαίσια του Παγκόσμιου
Πάρκου Ολυμπιονικών «Ολύμπια».

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ.
Γιαννόπουλος Βασίλειος)

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει
θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη
από τον δικό σας χώρο.
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να
συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10
παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με
τα ίδια θέματα.

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.