ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου


Πρόσκληση για την 1η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00.

Αναλυτικά όπως η πρόσκληση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η /2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.

3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 1 η /2021

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020

και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020

εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ

Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περιόδου 2021.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Φαρμάκης).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου

έτους 2021.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

«Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού έτους 2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων

ειδικοτήτων στο Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με

θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου

και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) με αντικείμενο

την συνεργασία για τον σχεδιασμό, την υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων

και δράσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και παράταση της

διάρκειας της σύμβασης.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 330/2020 απόφαση Δ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε.).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού (ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) στην

τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα του Δήμου Αγρινίου, για την Κοινότητα

Αγαλιανού Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2021.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων

Κτημάτων για το έτος 2021.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

9. Δωρεάν χορήγηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

10. Έγκριση αιτιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου έτους 2020.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια