Εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών Α' περιόδου 2021 στην Αιτωλοακαρνανία

 


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ περιόδου 2021

στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας».


Η Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π. Ε. Α Ι Τ Ω Λ / Ν Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄/27-12-2010).

3. Την αριθμ. 13665/200/12-01-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής

Ελλάδας, με θέμα: «Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της ΠΔΕ».

4. Την αριθμ. 248595/2016 (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

5. Την με αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 706 ΥΟΔΔ/09-09-2019) Απόφαση

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής

Ελλάδας».

6. Την με αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3722/τ.Β΄/08-10-2019) Απόφαση

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς

Συμβούλους».

2

7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 48983/10510/29-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1803/τ.Β΄/29-04-2020) Απόφαση

της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας, «Εξουσιοδότηση υπογραφής για θέματα αρμοδιότητας

της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων

της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας».

8. Την με αριθμ. 27/42203/13-08-18 (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των

νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών

μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238

του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018

(Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)».

9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 25000/740/Φ.1/25-05-2011 (ΦΕΚ 1252/τ.Β΄/14-06-2011)

«περί αναπροσαρμογής παραβόλων και τελών για την απόκτηση Γενικού πτυχίου

ραδιοτηλεγραφητή – ραδιοτηλεφωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέωση ή

τροποποίηση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή

ραδιοσταθμού CB . Επιβολή παραβόλων και τελών για την χορήγηση ειδικού διακριτικού

κλίσης σε ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση – αδειοδότηση και συμπερίληψη σταθμού

στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών, Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας

Ραδιοερασιτέχνη».

10. Την Υπουργική Απόφαση 38200/1136/11-08-2011, με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας

ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09-2011).

11. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 1244/1972 που προστέθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 2 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46) καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.

2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46).

12. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

13. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 16046/425/φ.310/02-03-2012 ( Α.Δ.Α.: Β4ΩΡ1-0Ρ8) εγκύκλιο του Γενικού

Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, με θέμα: «Εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού

συστήματος για τις εξετάσεις των Ραδιοερασιτεχνών – Αποστολή οπτικού δίσκου για την

αναβάθμιση του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.».

14. Την με αριθμ. 10800/310/04-03-2013 (ΦΕΚ648/τΒ/21-03-13) Υπουργική Απόφαση, με θέμα:

«Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».

3

15. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ περιόδου

2021 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1

& Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α΄ περιόδου 2021, στην περιοχή ευθύνης της

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ_νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 20-04-2021 και

ώρα ενάρξεως 10:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που

διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης

συμμετοχής τους στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και

να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ_νίας της Δυτικής Ελλάδας

(Μεσολογγίου – Αιτωλικού 141).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα

δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11) στην

αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών μόνιμης κατοικίας του (Ταχυδρομική

Διεύθυνση της Δ/νσης Μ. & Ε. της Π.Ε. Αιτωλ_νίας, με έδρα το Μεσολόγγι: Μεσολογγίου –

Αιτωλικού 141, Ταχυδρομική Διεύθυνση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου:

2ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου, Ταχυδρομική Διεύθυνση του Τμήματος Μεταφορών

και Επικοινωνιών Ναυπάκτου: Διός 9), μέχρι την Τετάρτη 14-04-2021.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα εξής

δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την

ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα , αποδεικτικά

έγγραφα πού σχετίζονται με τα στοιχεία τους , την ηλικία , υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή

τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης

κατοικίας τους. 

4

4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών

https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας δημοσίου:

Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες

Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).

5. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση

του πτυχίου).

6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθμίδας.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3)

υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι, μπορούν οι

υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε

άλλη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά από

προηγούμενη συνεννόηση.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική

γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια

πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με την διαδικασία πού περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΥΑ

38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09- 2011), με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας

ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

 Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλ_νίας


 Γυφτογιάννης Γεράσιμος

 ΠΕ – Μηχανολόγος Μηχανικός

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.