ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αντιρρίου Ιωαννίνων

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην χ/θ 72+500 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

για την πραγματοποίηση εργασιών αναβάθμισης και αντικατάστασης φωτεινού σηματοδότη».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν

σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία

Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 259995/6576 από 23/09/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα

Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.

5. Την υπ’ αριθ. 2501/29/29-δ από 25/09/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία

οχημάτων και εργαζομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των κυκλοφορούντων οχημάτων,

καθώς και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, στην χ/θ 72+500 της Εθνικής Οδού

Αντιρρίου – Ιωαννίνων (κόμβος Μεγάλης Χώρας), για την πραγματοποίηση εργασιών

αναβάθμισης και αντικατάστασης του φωτεινού σηματοδότη. Για τις εν λόγω εργασίες ο κόμβος

θα τεθεί εκτός λειτουργίας για λίγες ώρες.

2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, κατά τις ώρες από 09.00΄ έως 15.00΄, της Τρίτης

05/10/2021.

3. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου

στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡ. ΗΛΕΚ. ΕΠΕ»

ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας

πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή

σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

(τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική

εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 09.00΄ ώρα της 05/10/2021, την δημοσίευσή της,

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως

την 15.00΄ ώρα της 05/10/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος

άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού πλάγιων

ορίων στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681 έως και την χ/θ 63+750».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν

σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία

Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 263172/6657 από 27/09/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

Π.Δ.Ε..

5. Την υπ’ αριθ. 6313/21/1979710 από 27/09/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή

κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα

όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου –

Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681 έως την χ/θ 63+750, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες

καθαρισμού πλαγίων ορίων με κινητή εργοταξιακή σήμανση.

2.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα

04/10/2021 έως και την Παρασκευή 15/10/2021, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄.

3.- Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. θα δίδεται εκ νέου στην

κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»,

να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του

Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003

απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την

υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 04/10/2021 και ύστερα από την

δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο

διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης

εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα της 15/10/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος

άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια