ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Ορισμός δύο άμισθων Αντιδημάρχων στον Δήμο Ξηρομέρου


 Ακολουθεί η απόφαση του κ.Τριανταφυλλάκη 

Τροποποίηση –Συμπλήρωση της αριθ. 144/2022 Αποφάσεως / Ορισμός Αντιδημάρχων  & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ  37 / 2022

 Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Ξηρομέρου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.737 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.

7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10 (παρ.7 άρθρο 59

Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020) όπου οι άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο.

9.Το γεγονός ότι στο Δήμο Ξηρομέρου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος σύμφωνα με την αριθ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020.

10.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 724/τ. Β΄/21.3.2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. την αριθ. 144/2021 Απόφαση περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτών.

12. την αριθ. πρωτ. 2793/20.4.2022 (ΑΔΑ 93ΞΨ456ΝΠΙΘ-ΣΕΘ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 25.10.2022 (έναρξη 23.01.2019).

13. τις διατάξεις της παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 98 του Ν.4842/21

“…Σε δήμους ή δημοτικές ενότητες δήμων, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, μπορούν να ορίζονται έως δύο (2) επιπλέον

άμισθοι αντιδήμαρχοι, πλέον των οριζομένων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας,

ειδικά για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών

και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από

την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών».

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί-Συμπληρώνει την αριθ. 144/2021 Απόφαση και ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ξηρομέρου, με θητεία έως 31.8.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον Κατσαούνη Ελευθέριο του Διονυσίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα

εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της

δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που

σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. τον Μάντζαρη Ελευθέριο του Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας , τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την  εκδήλωση των φυσικών καταστροφών,

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Α. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Β. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον  ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύει η αριθ. 144/2021 (ΑΔΑ ΨΛΕ4ΩΚΖ-3Ξ2) Απόφαση Δημάρχου  περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» . 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια