ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Θέση εργασίας για πτυχιούχους ΑΕΙ/TEI στην Πάτρα από το ΙΤΕ/ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ


Μια ακόμα θέση εργασίας για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ανοίγει στην Πάτρα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο είναι μονάδα του μεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύματος στην χώρα, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ).
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διευρύνει την παρουσία του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, με σκοπό την υποστήριξη των
καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρύξει μια θέση για πτυχιούχους, που θέλουν να εργαστούν ως σύμβουλοι
επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ερευνητές και εταιρείες στον τομέα της καινοτομίας, ώστε να έχουν
πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Αντικείμενο Εργασιών
Συμβουλευτική υποστήριξη ΜμΕ, οργανισμών, νεοφυών επιχειρήσεων στη διαχείριση θεμάτων
εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης αυτών
Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε
συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού
της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή
Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
ερευνητικούς φορείς
Υποστήριξη πρωτοβουλιών, συγγραφή και υλοποίηση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων
σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες
Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των έργων και επικοινωνία με τους
εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές.
Απαιτούμενα Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σε επιστήμες ιατρικής και
υγείας ή φυσικές επιστήμες ή μηχανικού και τεχνολογίας ή οικονομικές ή γεωπονικές επιστήμες (βάσει
εγχειριδίου Frascati)
Πολύ Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υποστήριξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και δικτύωσης, ή/και στην υποστήριξη για
προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας

2

ή/και ερευνητικών φορέων, ή/και στην διαχείριση ή/και υποβολή ή/και υλοποίηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ
Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων.
Επιθυμητά Προσόντα
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής σε οικονομικές επιστήμες ή διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
καθώς και βάσεων δεδομένων
Γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων
χρηματοδότησης Ε&Κ.
Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και
ώρα 17:00. Μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι
τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης
(PAT_FEB_2024) για την οποία ενδιαφέρονται.
Μπορείτε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος, κάνοντας κλικ εδώ καθώς και την
ολιγοήμερη παράταση αυτής, εδώ.
Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα
Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr και τηλέφωνο: 210 36 07 690.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια