Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αντιρρίου Ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike ε.ο

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Ε.O. Αντιρρίου – Ιωαννίνων για
την υλοποίηση του έργου ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ’’».
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθμ. 247835/6704 από 15/09/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
5. Το υπ’ αριθμ. 6325/18/1840878 από 15/09/2017 έγγραφο του Α.Τ. Αμφιλοχίας και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
1. Τον περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, σε θέσεις περιορισμένης
έκτασης, ως και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων,
στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 126+000 έως και την χ/θ
133+000, λόγω εκτέλεσης εργασιών πρασίνου (κοπή – κλάδεμα δένδρων, καθαρισμός
ερεισμάτων κ.λ.π.).
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
σήμανσης του έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 18/09/2017 έως και 30/09/2017,
κατά τις ώρες 07:00΄ έως 19:00΄.
3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην
κυκλοφορία.
 ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δημ.
– ΛΙΑΡΟΣ Χαρ. Α.Τ.Ε., Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να
τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική
εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.
3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη
επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα
Αμφιλοχίας.

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.