Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike δημοτικό

Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθεί η 1η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1.Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων  απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2017 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 181/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

2.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017 Δήμου Αγρινίου.   (Σχετ. η υπ’ αριθμ.  182/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α) Μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.
Β) Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Δ.Κ. Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίας κ. Φωτάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελοκάστρου και Σπολάιτας. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 33 και 34/2017 αποφάσεις της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, 2/2016 απόφαση της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου, 5/2017 απόφαση της Τ.Κ. Σπολάιτας και η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίας κ. Φωτάκης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης, της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Δημήτριος Αρωνιάδας και της Τ. Κ. Σπολάϊτας κ. Λάμπρος Μυρισιώτης συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67, 80 & 81 του Ν. 3852/2010).

Ονοματοδοσία Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Τ.Κ. Δοκιμίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: ΒΑΑ_2 (Α/Α ΟΠΣ 3064) και  τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (ΕΤΠΑ) και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1.α (Α/Α ΟΠΣ 3217) και   τίτλο: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών  ΒΑΑ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» (ΕΤΠΑ) .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020»”.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση προσθήκης υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου θερμαινόμενης πισίνας και βοηθητικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο»  στην πράξη:  «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας» με κωδικό MIS 5000951 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση: α) Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ  ΣΑΕ 571 (κωδικός έργου:2014ΣΕ57100004) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού  200.000,00 €, β) αναγκαιότητας εκτέλεσης έργου και γ) τρόπος ανάδειξης οικονομικού φορέα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Τροποποίησης της υπ’ αριθμ.  197/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών  και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2018 πρακτικού της υπ’ αριθμ. 46438/26-9-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης για επιλογή ανάδοχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7: Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός - όχημα) μεγάλου ύψους».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης που αφορά το πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου  για διάστημα ενός  έτους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  Ν.4412/2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εκμίσθωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Αγορά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Τροποποίηση - διόρθωση της υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 95/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική 2018» και της 24/2018 με θέμα: «Συμπλήρωση της 130/2017 Τιμολογιακή Πολιτική 2018».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης - Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Έγκριση υλοποίησης κατασκευής εξυπηρέτησης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Λαμπιρίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Λαμπιρίου κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 47/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκατάστασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Κασομούλη μεταξύ του Ο.Τ. 74Α-411Β-411Γ του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καινουρίου της Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 110 (αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Εξέταση ενστάσεων κατά της 210/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κων/νου  του Δήμου Αγρινίου στα ΟΤ 118 και ΟΤ 125». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ. 491Α-492-494-495-495Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261Β του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου με φερόμενους ιδιοκτήτες Χρήστο και Στέργιο Γαρουφαλή. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας  της μελέτης έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση  υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» Επέκτασης 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 669. Επί αιτήσεως Ελένης Θεοδώρου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1056-1041-1057-1055-1029 σχ. πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Γιωτοπούλου  Κωνσταντίνας & Σωτηρίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 804 επί αιτήσεων Χριστόφορου Ιωάννου και Ελένης Ρόζου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Έγκριση απόφασης - δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη των πράξεων:
«Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο».
«Σήμανση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου δάσους Φράξου στο Τριχώνιο».
«Συντήρηση – ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου»,
που υποβάλλονται για χρηματοδότησης στην Τριχωνίδα Α.Ε., στο Τοπικό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για την προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   «Συντηρήσεις - βελτιώσεις των εγκαταστάσεων λειτουργίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” (κατεδάφιση κερκίδας, τεχνητός χλοοτάπητας, στεγάνωση στέγης κ.λπ.».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   «Έργα διαμόρφωσης οδών & τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης -Περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική  παραλαβή του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας» της Πράξης: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από τον Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.