Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θέρμου

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike θέρμο

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και παρ. 2 άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις   27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Winbank» και της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης e-pps με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων

2. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών του Δήμου
3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ.  270/1981) και αγορά και μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο  που  ανήκουν  σε τρίτους, για το έτος 2019 και  β) εκτίμησης  εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981) και καταμέτρησης, εκτίμησης δωρεών, αγορών, ανταλλαγών ακινήτων κλπ. καθώς και εκτίμησης εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186,παρ.5 του ν. 3463/2006)»
4. Ορισμός Μελών για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
5.  Ορισμός Εκπροσώπων στην  Αιτωλική Αναπτυξιακή  Α.Ε.
6.  Ορισμός Εκπροσώπων στην Αναπτυξιακή  Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.
7. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011372059 στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) και προϋπολογισμό 82.000,00 €
8. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ-Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΗΣ» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011369479 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) και προϋπολογισμό 101.000,00 €
9. Κατανομή πίστωσης 250.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΥΠ. ΕΣ.
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για τη μελέτη έργου «CROSS THE GAP - ACCESSIBILITY FOR SOCIAL ANDCULTURALINVLUSION / παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε διάφορα σημεία του Δήμου Θέρμου»
11. Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ του ΟΚΠΑΠΔΗΘ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5.000,00 €»
12. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου, Α΄ τριμήνου έτους 2019
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Μυρτιάς και Αγίας Σοφίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»
14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»
15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Νεροχωρίου, Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Κοκκινόβρυσης Αετόπετρας και Διασελακίου»
16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Θέρμου»
17.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Τ. Κ. Καλουδίου, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας, Αργυρού Πηγαδίου και Διπλατάνου»
18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. ΑΒαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παφίου Δήμου Θέρμου
19. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση Υποδομών οδοποιΐας και αντιπλημυρρικής Προστασίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες σε τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου»
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Τ. Κ. Αμβρακιάς & Κοκκινόβρυσης»
22. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Θέρμου»
23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου»
24. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Εσωτερική Οδοποιΐας οικισμών του Δήμου Θέρμου από πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2, 2-2- του 2015»
25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Θέρμου»
26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Αετόπετρα – Δρυμώνας
27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Νεροχωρίου, Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Κοκκινόβρυσης, Αετόπετρας και Διασελακίου»
28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Κόνισκας, Διπλατάνου και Πέρκου»
29. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου»
30. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Πετροχωρίου, Καλουδίου και Παμφίου»
31.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Νέων Οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄ΦΑΣΗ)
32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Μυρτιάς και Αγίας Σοφίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»
33. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
34. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019.
35. Χορηγία του Δήμου στον Αθλητικό Σύλλογο Αγρινίου «ΤΡΙΤΩΝΑΣ», για συνδιοργάνωση αγώνα 10th Trihonian  Wakeboard  2019
36. Διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ
37. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Αυτισμός, Διαταραχές Συμπεριφοράς, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα [ΔΕΠ-Υ] στην Παιδική Ηλικία»
38. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές. 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωστακόπουλος ΝικόλαοςShare on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.