Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Ε.Ο Αντιρρίου Ιωαννίνων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Φυτειών της Ε.Ο Αντιρρίου ...

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων
για την υλοποίηση του έργου: “Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τo υπ’ αριθ. 103099/2372 από 21/05/2020 έγγραφo της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Τμήμα
Συγκοινωνιακών Εργων/ Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 2501/10/972/175 - α από 21/05/2020 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου,
Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία
οχημάτων και εργαζομένων,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και
την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού
Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681 έως την χ/θ 139+000, σε θέσεις περιορισμένης έκτασης,
για να εκτελεσθούν τμηματικά εργασίες ήτοι :
α. ασφαλτικών, χωματουργικών (όπως καθαρισμός ερεισμάτων, διάνοιξη τάφρων κ.λ.π.), πρασίνου
( όπως κοπή και κλάδεμα δέντρων κ.λ.π.), οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, από την χ/θ 90+000
έως την χ/θ 92+500, καθώς και
β. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (όπως αποκατάσταση βραχυκυκλωμάτων – συντήρηση κόμβου,
έλεγχος δικτύου, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.) στους Κόμβους της Εθνικής Οδού Αντιρρίου –
Ιωαννίνων, της περιοχής ευθύνης μας, ήτοι από την χ/θ 59+681 μέχρι και την χ/θ 139+000.
2. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και
31/10/2020, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 19:00΄, καθημερινά.
3. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ.
Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ.
εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση
Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4)
σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 01/06/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το
άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’
ώρα της 31/10/2020.
ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου,
ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας, κατά λόγο
αρμοδιότητας. 
Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.