ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου λόγω εργασιών

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου επί

της Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί

κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και

ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και

λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής

Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 137961/3611 από 27/05/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

της Π.Δ.Ε..

5. Το υπ’ αριθ. 34486 από 02.06.2021 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου.

6. Την υπ’ αριθ. 2501/29/3-στ από 23/03/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου

και

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή

κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως

προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων περί το 1ο χλμ. της

Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου και στα πενήντα (50) μέτρα μετά την συμβολή της με

την περιμετρική οδό Αγρινίου και

2.-Την εναλλάξ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ως άνω χιλιομετρική

θέση της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου.

3.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή

04/06/2021 έως και την Δευτέρα 14/06/2021 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.00΄.

4.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. θα δίδεται εκ νέου στην

κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αρμόδιου τμήματος συντήρησης

πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και 

ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων (τοποθέτηση σημαιοφόρων,

κινητής φωτεινής κατακόρυφης σήμανσης και κώνων) και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη

από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης

εκτελούμενων οδικών έργων) και την συνημμένη, στο υπ’ αριθ. (4) σχετικό, εγκεκριμένη

μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 04/06/2021 και ύστερα από την

δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο

διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης

εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 13.00΄ ώρα της 14/06/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως

τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων

υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια