Αγρίνιο -Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ε.ο Αγρινίου Αντιρρίου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χ/θ 68+650 της Εθνικής Οδού Αντιρρίου

Ιωαννίνων».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν

σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία

Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 137961/3611 από 27/05/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

Π.Δ.Ε.

5. Το υπ’ αριθ. 34488 από 02.06.2021 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου.

6. Την υπ’ αριθ. 2501/29/18-α΄ από 02/06/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου

και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία

οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα

όρια ταχύτητας των οχημάτων, στη χ/θ 68 + 650 της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων,

(παράδρομος της Ε.Ο. στο ύψος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου με την επωνυμία

«Agrino»), για την εκτέλεση εργασιών πρασίνου (κλάδεμα δέντρου).

2.-Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο παράδρομο της Ε.Ο. Αντιρρίου –

Ιωαννίνων επί της χ/θ 68+500, καθ’ όλη το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.

3.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή

04/06/2021 έως και την Δευτέρα 14/06/2021 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.00΄.

4.-Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αρμόδιου τμήματος συντήρησης πρασίνου

του Δήμου Αγρινίου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή

διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το 

άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από

9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών

έργων) και την συνημμένη, στο υπ’ αριθ. (4) σχετικό, εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 04/06/2021 και ύστερα από την

δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο

διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης

οδικής σήμανσης και λήγει την 13.00’ ώρα της 14/06/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος

άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντή

Share on Google Plus
TO No1 Αγρινιώτικο-Ανεξάρτητο blog.Επικοινωνία:agriniolike@gmail.com
    Agriniolike 1
    Agriniolike.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.