ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Σε ισχύ και την Παρασκευή 18-2 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της ε.ο Αγρινίου Θέρμου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου-Θέρμου,για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης του υπάρχοντος πρασίνου επί της νησίδας».

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Το υπ’ αριθ. 40953/951 από 11/02/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.

Την από 17/02/2022 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

 Αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του υπάρχοντος πρασίνου επί της νησίδας στο 1ο χιλιόμετρο  της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, καθώς και στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

ΑΡΘΡΟ (1)

Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στην Εθνική Οδό Αγρίνιου – Θέρμου, στο 1ο χιλιόμετρο και συγκεκριμένα από την διασταύρωση με τους φωτεινούς σηματοδότες της Ε.Ο μέχρι το τέλος της νησίδας, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος πρασίνου επί της νησίδας.

Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το ωράριο 08.00΄ – 14.00΄, της Παρασκευής 18/02/2022.

Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία.

 ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου ΤΕΓΑ Γεωργίου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 08.00΄ ώρα της 18/02/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 14.00’  ώρα της 18/02/2022.

Ο Αναπλ.  Διευθυντή

Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια