ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

10/recent/ticker-posts

Ad Code

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό για τη διέλευση ειδικού μηχανήματος

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, για την διέλευση ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Το από 18.01.2022 έγγραφο της εταιρείας «ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΠΕ».

Το υπ’ αριθ. IC.MΟΜ.778 από 24/01/2022 έγγραφο της «ΓΕΚ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/24299 από 01/02/2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.

Το υπ’ αριθ. IC.C.IE.PC3.DAC.015278/06.03.2014 έγγραφο του Ανεξάρτητου Μηχανικού, με το οποίο διαβιβάστηκε το Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης IC0596B/06.03.2014 (Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες).

Την υπ’ αριθ. 6343/22/225904 από 01/02/2022 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και  αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων κατά την διάρκεια διέλευσης του ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους από τον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 140+891, σύμφωνα με τους όρους  και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο ανωτέρω (4) σχετικό, με γνώνομα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου.

2.-Η υλοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εγκριθεί με το ανωτέρω (6) σχετικό από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

3.-Ειδικότερα, κατά την διέλευση του ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους από τον αυτοκινητόδρομο, θα απαιτηθεί:

Εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΚΣ-2»: Κινητή Σήμανση / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας, της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες» (DAC IC059B/06.03.2014).

4.-Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί τη χρονική περίοδο από την Τετάρτη 02.02.2022 έως και την Παρασκευή 11.02.2022, τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή, λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

5.-Επισημαίνεται ότι, το μέγιστο επιτρεπτό ύψος οχημάτων για ασφαλή διέλευση από την περιοχή των σηράγγων του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού, είναι τα 4,80 μ. και σε οποιοδήποτε υψηλότερο όχημα δεν θα επιτραπεί η διέλευση αυτού από το Έργο Παραχώρησης της περιοχής ευθύνης μας.

 ΑΡΘΡΟ (2)

-Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (6) σχετικό:

α. Οφείλει, σε συνεννόηση με την εταιρεία «Αλυσανδράτος Γερασ. Διονύσιος Μ.Ε.Π.Ε.», να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και του αρμόδιου Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων για τις ακριβείς ημέρες και τις ώρες εξόδου του οχήματος.

β. Οφείλει, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης έκαστης διέλευσης να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

γ. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται ενώ σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι διελεύσεις του ειδικού οχήματος μεταφοράς αλιευτικού σκάφους  με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ  (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την Τετάρτη 02/02/2022, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, ως αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη και έως την Παρασκευή 11/02/2022.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής


 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια